Generalforsamling 2018

Generalforsamling i Outdoor sportsklub Hornslet  

18/9 2018 kl 19

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent. Anna Dorthe Kirkeby
2. Bestyrelsens beretning om klubbens arbejde i det forløbne år.
Formandens beretning er vedlagt.
Ski beretning ved Susanne, MTB beretning ved Einar, Løb beretning ved Søren.
Nisseløbet, Kom i form – det gav ikke nye medlemmer til klubben, vi måtte stoppe det inden forløbet var slut. Sæsonstart – var et godt arrangement med mange deltagere. Rosenholmløbet var en stor succes, – Jesper gjorde et stort arbejde med at samle sponsorer. Der er for få løbere, det kunne være godt at få nogle flere med, så det bliver et arbejde for den nye bestyrelse at tage fat på.
Medlemmernes input med forskellige socialearrangementer, der har været i løbet af året.
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber. Godkendt
4. Planer for det kommende år.
Vi har fundet en instruktør til vores nye tiltag Fit & Svøm, Rikke Meldgaard på 36 år til fitness og svømning bliver sammen med svømmeklubben i HIF.
Jesper fremlagde sin ide om at blive en del af HIF
5. Behandling af indkomne forslag.
1. forslag, at bestyrelsen nedbringes med 2 medlemmer, så der bliver 5 istedet for 7. Dette dels pga at det har været svært at samle 7 til møderne. Der har været 2 bestyrelsesmedlemmer som er fratrådt deres post inden perioden var gået.
Forslaget blev vedtaget.
2. Forslag, at der vælges en anden person til medlemsregistrering, så kasseren kun tager sig af regnskabet. Paragraf 8. Forslaget er vedtaget
Paragraf 6 Formand og kasser vælges direkte på generalforsamling for 1 år af gangen
Der skal være en ekstra ordinær generalforsamling. Der skal indkaldes med mindst 20 dages varsel. Det bliver den “gamle “ bestyrelse som indkalder til dette.
Man kunne sætte det i ugeavisen at vi mangler en formand i klubben.
6. Fastsættelse af kontingent.
Uændret.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af formand.
Generalforsamlingen blev suspenderet, da der ikke kunne vælges en ny formand.
8. Valg af bestyrelsessuppleanter.
9. Valg af revisor.
10. Valg af revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

Bemærk, at forslag skal være bestyrelsen i hænde 7 dage før generalforsamlingen, altså senest d. 11 september 2017(formandens mail: leth@mail.dk)

Ad 5) Bestyrelsen stiller følgende forslag:

At nedbringe antallet af bestyrelsesmedlemmer fra nuværende 7 medlemmer til 5 medlemmer

Begrundelse: Bestyrelsens overbevisning er at 5 medlemmer er nok til at varetage arbejdet i bestyrelsen, desuden har vi erfaret at det er rigtigt svært at samle 7 medlemmer til møde.

Såfremt forslaget vedtages, stiller bestyrelsen følgende forslag til vedtægtsændring.

§ 6. Klubbens ledelse varetages af bestyrelsen. Til bestyrelsen vælges 7 medlemmer:

1 formand

1 kasserer

5 øvrige bestyrelsesmedlemmer

2 suppleanter

Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen, skiftevis med 3 medlemmer det ene år og 2 det næste år.

Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme gældende.

Foreningen tegnes af formand og kasserer.

Bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer klubben i alle forhold og de på lovlig måde vedtagne beslutninger.

Ændres til:

Klubbens ledelse varetages af bestyrelsen. Til bestyrelsen vælges 5 medlemmer:

1 formand

1 kasserer

3 øvrige bestyrelsesmedlemmer

2 suppleanter

Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen for 1 år af gangen

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen, skiftevis med 2 medlemmer det ene år og 1 det næste år.

Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme gældende.

Foreningen tegnes af formand og kasserer.

Bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer klubben i alle forhold og de på lovlig måde vedtagne beslutninger.

 

Derudover stiller bestyrelsen følgende forslag til vedtægtsændring.

§8. Kassereren er ansvarlig for kontingentopkrævning og medlemsregistrering. Kassereren fører klubbens regnskab og aflægger dette på den årlige generalforsamling.

Klubbens revisor kan til enhver tid forlange regnskab og likvider forevist.

Ændres til:

Kassereren fører klubbens regnskab og aflægger dette på den årlige generalforsamling.

Klubbens revisor kan til enhver tid forlange regnskab og likvider forevist. Bestyrelsen udpeger en person som er ansvarlig for kontingentopkrævning og medlemsregistrering.

 

Ad 7) På valg er:  

Jens Chr. Leth (formand, på valg hvert år) Ønsker ikke genvalg.

Janne Søndergaard Pedersen (kasserer, på valg hvert år)

Susanne Hansen. Ønsker ikke genvalg.

Marianne Frimer og Peter Nielsen, som begge blev valgt ind i bestyrelsen ved generalforsamlingen 2017, har begge valgt at udtræde af bestyrelsen.

Dette vil sige at vi har 2 bestyrelsesmedlemmer tilbage (Søren Aakjær og Jesper Guldbæk) Såfremt bestyrelsens forslag bliver vedtaget skal vi have valgt, formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer, hvis forslaget falder er det formand samt 4 bestyrelsesmedlemmer.

Ad 8)

Suppleanter: Rune blev valgt sidste år, men vi mangler en suppleant.